KONTAKT

Pario Properties Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 33a/7
31-864 Kraków

NIP: 675 152 22 68

Tel.: +48 695 390 889
Tel.: +48 605 105 899

E-mail: kontakt@pario.com.pl

www.pario.com.pl

mBank S.A.
kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

Konto w PLN:
16 1140 2004 0000 3002 7582 8111
Konto w EUR:
IBAN: PL20 1140 2004 0000 3112 0422 0034


REGULAMIN

REGULAMIN określający zasady świadczenia usług przez Pario Properties Sp. z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, warunki rezerwacji i wynajmu apartamentów. Regulamin jest integralną częścią umowy. Poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt, osoba dokonująca w/w czynności potwierdza, iż zapoznała się i akceptuje warunki Regulaminu. W momencie dokonania w/w czynności umowę pomiędzy firmą Pario Properties Sp. z o.o. a klientem uważa się za zawartą.
 2. Osoba dokonująca rezerwacji, która nie będzie korzystała z obiektu, ma prawo przenieść wszystkie prawa i obowiązki związane z rezerwacją na inną osobę, ale osoba wskazana przejmuje jednocześnie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy. O podjęciu takiej decyzji klient jest zobowiązany poinformować firmę Pario Properties Sp. z o.o. podając wszystkie dane personalne tej osoby. Informację taką należy przesłać minimum jeden dzień przed planowanym przyjazdem. Osoba przejmująca rezerwację ma obowiązek wylegitymować się dowodem tożsamości.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w obiektach Pario Properties Sp. z o.o.
 4. Regulamin dostępny jest do wglądu w każdym obiekcie należącym do Pario Properties Sp. z o.o. oraz do pobrania ze strony: www.pario.com.pl/regulamin

WARUNKI REZERWACJI / WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Rezerwacji apartamentu Klient może dokonać:
  • bezpośrednio pod numerem telefonu +48 695 390 889
  • mailowo na adres kontakt@pario.com.pl na stronie internetowej www.pario.com.pl
  • za pośrednictwem portali, w których dostępna jest oferta Pario Properties Sp. z o.o.
 2. Rezerwacja obiektu / warunki płatności
  • Rezerwacji obiektu dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej, poprzez przesłanie maila na adres kontakt@pario.com.pl lub telefonicznie
  • Rezerwacja wymaga wpłaty zaliczki 30% wartości rezerwacji. Zaliczka, zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności, może być wpłacona na podane w e-mailu konto bankowe, kartą kredytową.
  • W przypadku wpłaty na konto bankowe, w wysyłanym e-mailu zatwierdzającym rezerwację zostaną przesłane dane konta bankowego, na które należy wpłacić zaliczkę do trzech dni roboczych od momentu złożenia rezerwacji. Jeżeli zaliczka nie zaksięguje się na koncie Pario Properties Sp. z o.o. w wymienionym terminie do trzech dni roboczych, rezerwacja zostanie anulowana bez poinformowania o tym klienta.
  • W przypadku płatności kartą kredytową, zaliczkę należy wpłacić poprzez kliknięcie na odpowiedni link. Brak dokonania płatności kartą kredytową spowoduje anulowanie rezerwacji.
  • Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Po otrzymaniu zaliczki zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jej otrzymania, a wraz z nim elektroniczny voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności z danymi kontaktowymi do osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze.
  • Apartamenty - W dniu rozpoczęcia pobytu w apartamentach klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy chyba że umowa stanowi inaczej.
  • Wilii nad Jeziorem Rożnowskim - Jeżeli rezerwacja dotyczy Wilii nad Jeziorem Rożnowskim pozostała należność winna być opłacona nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem pobytu. Po przekroczeniu powyższego terminu brak wpłaty w ciągu 3 dni od wezwania Klienta przez Pario Properties Sp. z o.o. jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji. Wezwanie może być wysłane maile, sms, pocztą lub kurierem.
  • Brak wpłaty zaliczki jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.
 3. Rezerwacja „Last minute” - W przypadku Rezerwacja „Last Minute” w ostatnich trzech dniach przed przyjazdem zaliczka jest pobierana za pośrednictwem karty kredytowej , lub dokonywany jest szybki przelew, a klient uiszcza pozostałą część opłaty po przyjeździe w dniu zameldowania . Rezerwacja „Last Minute” wymaga potwierdzenia telefonicznego w ciągu 2 godzin od momentu jej dokonania. W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego rezerwacji zostaje ona anulowana. W przypadku Willi Nad Jeziorem Rożnowskim całość opłaty za pobyt musi być dokonana w dniu rezerwacji „Las Minute” poprzez zapłatę kartą kredytową lub poprzez szybki przelew.
 4. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową.
 5. O wszelkich zmianach w rezerwacji dotyczących liczby osób, terminów pobytu, przedłużenia czy skrócenia pobytu, należy poinformować przed przyjazdem.
 6. Zaliczka jest bezzwrotna. Po zaksięgowaniu zaliczki klient może dokonać jednorazowo zmiany terminu rezerwacji, pod warunkiem że zmiana jest możliwa i zostanie dokonana na 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Zmiany można dokonać jedynie na ten sam obiekt z zachowaniem pierwotnego lub dłuższego czasu pobytu. W sprawach zmian należy kontaktować się z obsługą obiektów. Dane kontaktowe znajdują się na stronie www.pario.com.pl
 7. Każda dokonana rezerwacja jest aktualna tylko wtedy, gdy zostanie mailowo potwierdzona przez przedstawiciela firmy Pario Properties Sp. z o.o.
 8. Pario Properties Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo pobrania depozytu gotówkowego na poczet kaucji zabezpieczającej. Kaucja jest zwrotna do 3 dni roboczych po wymeldowaniu w przypadku niestwierdzenia zniszczeń w apartamencie i uregulowania wszystkich należności za pobyt, w tym kar wymienionych w Regulaminie.
 9. Rezerwacja Willi na Jeziorem Rożnowskim wymaga wpłaty kaucji w kwocie 1000 EUR lub równowartość tej kwoty wyrażonej w PLN lub USD. Przelicznik po kursie NBP z dnia poprzedzającego rezerwacje.
  Wysokość kaucji można ustalić indywidualnie. Każda zmiana wysokości kaucji musi zostać pisemnie (mailowo) zaakceptowana i potwierdzona przez przedstawiciela Pario Properties Sp. z o.o.
  Kaucja jest zwrotna do 3 dni roboczych po wymeldowaniu w przypadku niestwierdzenia zniszczeń w apartamencie i uregulowania wszystkich należności za pobyt, w tym kar wymienionych w Regulaminie.
 10. W chwili zakwaterowania całkowita opłata za pobyt musi zostać uregulowana. W przypadku przedłużenia pobytu lub zakupu dodatkowych usług opłata zostanie dodana do rachunku Klienta i musi zostać uregulowana w momencie wykwaterowania.

ZAKWATEROWANIE - ODBIÓR KLUCZY - WYKWATEROWANIE

 1. Doba pobytu w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Doba pobytu w Willi nad Jeziorem Rożnowskim rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Ośrodek Sportów Wodnych w Rożnowie – warunki współpracy reguluje odrębna umowa podpisana z kontrahentem.
 4. Pario Properties Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który:
  1. nie posiada ważnego dowodu tożsamości bądź nie chce okazać dokumentu,
  2. odmawia podpisania karty meldunkowej,
  3. odmawia wniesienia kaucji zabezpieczającej,
  4. znajduje się pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  5. narusza warunki umowy
  6. podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Pario Properties Sp. z o.o.
  W przypadku odmowy zameldowania Klienta z ww. powodów wpłacona zaliczka i opłata za całość pobytu nie podlega zwrotowi.
 5. Dzień przed przyjazdem klient ma obowiązek potwierdzić swój pobyt telefonicznie pod numerem +48 695 390 889 oraz podać planowaną godzinę odbioru kluczy.
 6. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajnymi środkami, Pario Properties Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania i zwrotu zaliczki.
 7. W oparciu o bieżącą dostępność obiektów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania Klienta po konsultacji z przedstawicielem Pario Properties Sp. z o.o.
 8. W trakcie zakwaterowania klient otrzymuje komplet kluczy które ma obowiązek zwrócić w momencie wykwaterowania. Za zgubienie klucza lub kompletu kluczy, klient zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złoty) za każdy komplet.
 9. Wydanie kluczy po godzinie 21.00 następuje za dodatkową dopłatą 50,00 złoty (pięćdziesiąt złoty)
 10. Dziecko do lat 5 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Podczas dokonywania rezerwacji należy w formularzu wybrać liczbę osób nie uwzględniając takiego dziecka. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę – zapis ten nie dotyczy Willi nad Jeziorem Rożnowskim. Maksymalna ilość osób w Willi to pięć osób niezależnie od wieku.
 11. Pario Properties Sp. z o.o. udostępnia łóżeczka dziecięce wraz z pościelą za dopłatą 50 PLN/15 EUR.
 12. Przedmioty pozostawione przez Klienta w apartamencie po wymeldowaniu mogą być przesłane na adres wskazany przez Klienta na Jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez okres 1 miesiąca bezpłatnie – po tym okresie zostaną poddane utylizacji. Pario Properties Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
 13. W przypadku wymeldowania poza godzinami pracy Pario Properties Sp. z o.o., klienci proszeni są o pozostawienie kluczy w sejfie zamontowanym na drzwiach wejściowych do lokalu lub w miejscu uzgodnionym z przedstawicielem obiektu.

ZASADY UŻYTKOWANIA APARTAMENTÓW

 1. Klient zobowiązany jest do użytkowania lokalu mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymywania i zdania obiektu w stanie zastanym z chwilą zameldowania.
 2. Ilość osób zakwaterowanych w obiekcie nie może przekraczać liczby podanej w trakcie dokonywania rezerwacji. Osoby trzecie mogą przebywać na terenie obiektu tylko do godziny 22:00
 3. Jeżeli ilość osób będzie większa od podanej w rezerwacji, Pario Properties Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200,00 zł za każdą osobę / dobę
 4. Podczas pobytu dłuższego niż 4 dni, sprzątanie apartamentu, wymiana ręczników i pościeli odbywa się raz na 7 dni. Koszt dodatkowego sprzątania i wymiany pościeli to 100 PLN za każdy serwis.
 5. Pario Properties Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w apartamentach. W trakcie dłuższego pobytu Klienci, u których prowadzane są sprzątania stałe w ustalonych wcześniej terminach, proszeni są o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy cennych.
 6. W apartamencie istnieje całkowity zakaz zażywania narkotyków lub innych środków odurzających (dopalacze etc.)
 7. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz innych środków wytwarzających dym . Złamanie tego postanowienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na pokrycie kosztów de aromatyzacji obiektu w wysokości 500PLN.
 8. W obiektach obowiązuje zakaz przebywania zwierząt. Złamanie tego postanowienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na pokrycie kosztów de aromatyzacji obiektu w wysokości 1000 PLN.
 9. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest surowo zabronione.
 10. Cisza nocna obowiązuje bezwzględnie od godz. 22.00 do 7.00. Pario Properties Sp. z o.o. ma prawo nałożyć na Klienta karę pieniężną w wysokości 500 PLN w stwierdzonych przypadkach zakłócenia ciszy nocnej. Jeżeli pracownik firmy Pario Properties Sp. z o.o. zostanie wezwany na miejsce przez sąsiadów, Policję lub Straż Miejską z powodu naruszenia przez klienta ciszy nocnej, Pario Properties Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia klientowi umowy (pobytu) ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu uiszczonej zapłaty. W takim przypadku kleint jest zobowiązany opuścić obiekt do 2 godzin od momentu wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w apartamencie Klienci proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie zastrzeżeń pod numerem tel. +48 695 390 889 lub +48 605 105 899.
 12. Usterki zgłoszone w dni powszednie będą usuwane bez zbędnej zwłoki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Usterki zgłaszane w soboty, niedziele i święta będą usunięte w pierwszy dzień roboczy po okresie świątecznym lub w najbliższym dostępnym terminie. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 13. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Pario Properties Sp. z o.o. (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
 14. Pario Properties Sp. z o.o. może przerwać pobyt Klientów bez zwrotu wniesionej opłaty za rezerwację oraz obciążyć Zameldowanego adekwatną karą w przypadku nieprzestrzegania regulaminu. W takiej sytuacji opłata wniesiona za pobyt nie podlega zwrotowi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient, zwany również zameldowanym ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zabrudzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe w czasie wynajmu apartamentu. W przypadku wyrządzenia uszkodzeń o których mowa powyżej klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Pario Properties Sp. z o.o., dostosowania się do żądań Pario Properties Sp. z o.o., a w szczególności do zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia.
 2. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, stwierdzenia zabrudzeń apartamentu, ręczników, pościeli ponad normę bądź stwierdzenia stanu po paleniu papierosów w apartamencie po wymeldowaniu Klientów, Pario Properties Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zatrzymania wniesionej kaucji zabezpieczającej lub obciążenia karty kredytowej podanej przy dokonywaniu rezerwacji w kwocie do pełnej wartości kosztów naprawy/dearomatyzacji i poniesionych strat.
 3. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności, w tym kar uwzględnionych w niniejszym Regulaminie, Pario Properties Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej w rezerwacji bądź zatrzymania depozytu wniesionego na poczet kaucji zabezpieczającej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie dokonywania rezerwacji jest Pario Properties Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 33a/7. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia.
 2. Dokonując rezerwacji w Pario Properties Sp. Z o.o. Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie administratora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późn. zm.), wykorzystywanie ich w celu świadczenia zamówionych usług oraz w celach marketingowych, a także przetwarzanie i udostępniane danych innym podmiotom tj. partnerom handlowym administratora danych. Udostępnienie wymienionych informacji jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie od administratora i ww. podmiotów informacji handlowych.
 3. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Pario Properties Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego lub odstąpienia od umowy. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają zwrotowi do dwóch dni roboczych, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 4. Reklamacje z tytułu wynajmu apartamentów należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby firmy Pario Properties Sp. z o.o. lub drogą mailową na adres: kontakt@pario.com.pl. Firma Pario Properties Sp. z o.o. ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej lub mailowej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. Pario Properties Sp. z o.o. ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić lub anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Pario Properties Sp. z o.o., nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 6. Ośrodek Sportów Wodnych w Rożnowie – warunki współpracy reguluje odrębna umowa podpisana z kontrahentem
 7. PARIO ACTIVE – opis na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu postanowień przepisów prawa, jest tylko opisem informacyjnym o możliwościach spędzania wolnego czasu w obrębie obiektu Willa nad Jeziorem Rożnowskim. Pario Properties Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawarte z pomiędzy mieszkańcami Willi nad Jeziorem Rożnowskim a firmami dostarczającymi usługi opisane w zakładce PARIO ACTIV na stronie internetowej www.pario.com.pl
 8. W sprawach spornych pomiędzy firmą Pario Properties Sp. z o.o. a klientem obowiązuje prawo polskie.
 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Pario Properties Sp. z o.o.
 10. Wersja obowiązującą regulaminu jest wersja sporządzona w języku polskim, przedstawione wersje obcojęzyczne mają charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego, obowiązującego regulaminu.
 11. Dane kontaktowe: Pario Properties Sp. z o.o. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 33a/7; NIP 945 216 74 01; REGON: 362303941, TEL: +48 695 390 889, Mail: kontakt@pario.com.pl
 12. Ważne telefony: Pogotowie: 999, Policja 997, Straż pożarna 998 lub telefon alarmowy 112.
Temat:
Adres e-mail:
Uwagi:
Wpisz kod*:
 
PARIO PROPERTIES
WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY DLA TURYSTÓW